Διατίθονται αλογάκια για όλες τις ηλικίες  3χρ. ως  100 χρ  για ενήλικες  &  επαγγελματίες